Szülői felügyeleti jog

A szülői felügyeleti jog alapvetően a szülői státusból, az apai, illetve az anyai szerepből következik, ezért alapvetően a szülői felügyelet mindkét szülőt megilleti, függetlenül attól, hogy házasságban élnek-e vagy sem. A kiskorú gyermek szülői felügyelet vagy gyámság alatt áll. 

A közös szülői felügyelet természetesen nem jelenti azt, hogy mindkét szülő feltétlenül azonos intenzitással gyakorolja a szülői felügyelettel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. A családon belüli munkamegosztás e vonatkozásban is érvényesülhet.

A szülői felügyeletet a szülők – megállapodásuk vagy a gyámhatóság vagy a bíróság eltérő rendelkezése hiányában – közösen gyakorolják akkor is, ha már nem élnek együtt.

Azonnali intézkedést igénylő esetben a szülő a gyermek érdekében – a másik szülő késedelem nélkül történő értesítése mellett – közös szülői felügyelet esetén is önállóan dönthet.

Szülői felügyeleti jog

Mit tartalmaz a szülői felügyeleti jog?

A szülői felügyelet a kiskorú gyermek
– neve meghatározásának,
– gondozásának,
– nevelésének, 
– tartózkodási helye meghatározásának,
– vagyona kezelésének, 
– törvényes képviseletének jogát és kötelességét,
– a gyámnevezésnek és a gyámságból való kizárásnak a jogát foglalja magában.

Gondozás joga és kötelezettsége

A szülők joga és kötelezettsége, hogy a gyermeket gondozzák, a gyermek megélhetéséhez és felnevelkedéséhez szükséges feltételeket biztosítsák.

A szülők a saját háztartásukban kötelesek a gyermekük lakhatását biztosítani. A gyermek lakóhelye – ha a bíróság vagy a gyámhatóság eltérően nem rendelkezik – a szülei lakása akkor is, ha a gyermek átmenetileg máshol tartózkodik.

A szülő vagy a gyámhatóság a gyermek kiadását követelheti attól, aki a gyermeket jogtalanul tartja magánál.

Ezen utolsó mondatnak igazán jelentősége lehet, amikor szülői felügyeleti vitában, a gyermek nem a szülőnél tartózkodik. A gyermek gondozására, nevelésére, felügyeletére mindenki előtt a szülői felügyeletet gyakorló szülők jogosultak. Ha az egyik szülő a gyermeket otthonról elviszi, de nem az Ő felügyelete alatt van, hanem például a nagyszülőknél, akkor a másik szülő onnan bármikor elviheti.  

A gyermek huzamos időn át – így tanulmányok folytatása, munkavállalás vagy más hasonló célból – önállóan vagy egyik szülőjével mindkét szülő egyetértésével tartózkodhat külföldön.

A gyermek letelepedés céljából történő külföldre távozásához erre vonatkozó szülői engedély szükséges.

Gyermek nevelésének és életpályájának a megválasztása

A szülők jogosultak a gyermek nevelésének módját megválasztani. A gyermek képességei figyelembevételével a szülők és a gyermek közösen döntik el, hogy a gyermek milyen életpályára készüljön. Ez abban az esetben Az életpálya kijelölésével és ezzel összefüggésben a gyermek taníttatásával, iskolájának megválasztásával kapcsolatban a szülő és a gyermek között felmerülő vitában a gyámhatóság dönt.

Gyermek vagyonának kezelése

Szülői felügyeletet gyakorló szülők joga és kötelezettsége, hogy gyermekük minden olyan vagyonát kezeljék, amely a polgári törvénykönyv szerint nincs kivéve a kezelésük alól.

Szülői felügyelet körében a gyermek vagyonának kezelése például az az eset, amikor a gyermek ingatlan vagyonnal rendelkezik és azt a szülő bérbe adja. Az ingatlan vásárlása és eladása viszont a törvényes képviselet körébe tartozik. 

A szülők a gyermek vagyonából eredő jövedelemnek azt a részét, amely a vagyon terheinek kifizetése után fennmarad, a gyermek indokolt szükségleteire kötelesek fordítani. Ez azt jelenti, ha a például gyermeknek ingatlana van, amit bérbeadás útján hasznosítanak, akkor a befolyó összeget (levonva belőle a bérbeadással felmerülő költségeket, állagmegóvást stb.) a gyermek szükségleteire kell fordítani. Ez egyben azt is jelenti, hogy ha különélő szülőnek gyermektartást kell fizetnie, akkor annak összegét csökkenteni kell a gyermek rendszeres (nettó) jövedelmével.

Gyermek törvényes képviselete

A szülői felügyeletet gyakorló szülők joga és kötelezettsége, hogy gyermeküket személyi és vagyoni ügyeiben képviseljék. A vagyonkezelői joggal nem rendelkező szülő a gyermek vagyoni ügyeiben törvényes képviselőként nem járhat el.

Szülői felügyelet rendezése

A szülői felügyelet rendezése két úton történhet: szülők megállapodása alapján, vagy bíróság által (gyermekelhelyezés).

Mindkét esetben létrejöhet közös szülői felügyelet, illetve kizárólagos szülői felügyelet, amikor csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeletet.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben akkor is közösen gyakorolják a jogaikat, ha a szülői felügyeletet az egyik szülő gyakorolja, kivéve ha a gyermeklétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta, vagy megvonta.

A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek tekintendő:

– a kiskorú gyermek nevének meghatározása és megváltoztatása, 
– a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének, huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölése, 
– állampolgárságának megváltoztatása és 
– iskolájának, életpályájának megválasztása. 

Szülői felügyeleti jog

Családjogi kérdése van? Vegye fel velem a kapcsolatot még ma!