Apasági per

Az apaság megállapítása iránti per célja az apa személyének megállapítása. Erre akkor kerülhet sor, ha az apa helye az anyakönyvi kivonatban üres vagy képzelt apa van oda bejegyezve, azaz valós személyt nem kell a gyermek apjának tekinteni.

Apasági per

Apasági vélelem, avagy kit kell a gyerek apjának tekinteni?

Apai jogállást

 1. házassági kötelék
 2. élettársak esetében emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárás
 3. apai elismerő nyilatkozat
 4. bírósági határozat keletkeztet.

 

A gyermek apjának azt kell tekinteni, akivel az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak legalább egy része alatt házassági kötelékben állott.

Ha a nő házasságának megszűnése után újból házasságot kötött, az újabb házasságának fennállása alatt született gyermeke apjának akkor is az újabb férjet kell tekinteni, ha a korábbi házasság megszűnése és a gyermek születése közt háromszáz nap nem telt el. Ha azonban ez a vélelem megdől, a gyermek apjának a korábbi férjet kell tekinteni.

Ha az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt nem állt házassági kötelékben, a gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit, aki az anyával  élettársi kapcsolatuk fennállása alatt reprodukciós eljárásban vett részt és a származás reprodukciós eljárás következménye.

Ha az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő, vagy annak egy része alatt nem állott házassági kötelékben, és az apasági vélelmet keletkeztető reprodukciós eljárásban sem vett részt, vagy ha az apaság vélelme megdőlt, a gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit, aki a gyermeket teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal a magáénak ismerte el.

A teljes hatályú elismerő nyilatkozat az apaságot egymagában megállapítja. Az a férfi, akitől a gyerek származik, a fogamzási idő kezdetétől fogva a gyermeket teljes hatályú nyilatkozattal magáénak ismerheti el, amennyiben a törvény értelmében nem kell más férfit a gyermek apjának tekinteni, és a gyermek legalább 16 évvel fiatalabb, mint a nyilatkozó.

Ha a gyermek apja sem az anya házassági köteléke, sem reprodukciós eljárás, sem teljes hatályú apai elismerés alapján nem állapítható meg, az apaságot bírósági úton lehet megállapítani.

A bíróság a gyermek apjának azt a férfit nyilváníthatja, aki az anyával a fogamzási időben nemileg érintkezett, és az összes körülmény gondos mérlegelése alapján alaposan következtethető, hogy a gyermek ebből a kapcsolatból származik. Az apaság bírósági megállapítását az anya, a gyermek, a gyermek halála után leszármazója és az apa kérheti. Ha a leszármazás reprodukciós eljárás következménye, nincs helye az apaság bírósági úton történő megállapításának azzal a férfival szemben, aki az eljárás lefolytatásához ivarsejtet vagy embriót adományozott.

Az apasági vélelem megdöntése, megtámadása

Az apaság vélelmét meg lehet támadni, ha az, akit a vélelem alapján apának kell tekinteni, a gyermek anyjával a fogamzás idejében nemileg nem érintkezett, vagy a körülmények szerint lehetetlen, hogy a gyermek tőle származik.

Ha az apaság vélelme teljes hatályú apai elismerésen alapul, a vélelmet azon az alapon is meg lehet támadni, hogy

 • a nyilatkozatnak a törvényes feltételek hiányában nincs teljes hatálya
 • az apai elismerő nyilatkozatot tévedés ,megtévesztés, vagy jogellenes fenyegetés hatása alatt tették meg, vagy
 • az apai elismerő nyilatkozatot jogszabály megkerülése céljából tették.

A megtámadásra jogosultak köre

 • korlátozottan cselekvőképes kiskorú, illetve cselekvőképességében a származás megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy hozzájárulásával, ennek hiányában gyámhatóság hozzájárulásával
 • cselekvőképtelen kiskorú, vagy személy helyett és nevében a törvényes képviselő (anya, gyám, gondnok)
 • az, akit a vélelem alapján a gyermek apjának kell tekinteni
 • ha az apai elismerő nyilatkozatot jogszabály megkerülése céljából tették, az ügyész és a gyámhatóság jogosult a megtámadásra
 • az anya volt férje akkor jogosult a megtámadásra, ha a vélelem alapján az anya újabb házasságbeli férje az apa, de ennek megdőlte esetén a volt férjet kell apának tekinteni

Határidők az apasági per esetén

Az apaság vélelmének megdöntése iránti pert a kiskorú gyermek és az anya a gyámhatóság hozzájárulásával a kiskorú gyermek hároméves koráig indíthatja meg.

A többi jogosult az apasági vélelem keletkezésétől számított egy év alatt támadhatja meg az apaság vélelmét.

Ha a vélelmezett apa a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés hatása alatt tette meg, a vélelem megdöntése iránt a tévedés, megtévesztés felismerésétől, jogellenes fenyegetés esetén a kényszerhelyzet megszűnésétől számított egy éven belül indíthat pert.

Ha a perindításra a gyermek a nagykorúvá válásáig nem került sor, az ezt követő egy éven belül a gyermek önállóan jogosult a perindításra.

Az a jogosult, aki a megtámadás alapjául szolgáló tényről a rá megállapított határidő kezdete után szerzett tudomást, a tudomásszerzéstől számított egy év alatt támadhatja meg az apaság vélelmét.

Az apaság vélelmének megdöntése nemperes eljárásban

A Ptk. egyszerűsíteni kíván abban az esetben, amikor a gyermek apja nem a házasságági köteléken alapuló vélelem okán bejegyzett férfi, amennyiben már legalább 300 napja nem áll fenn az életközössége az anyával és van olyan férfi, aki a gyermeke magáénak ismerné el és az anya és közöttük nincsen vita. Hármójuk közös kérelme (illetve a gyermek törvényes képviselője, vagy a gyermeké, ha elmúlt 14 éves) egy nem peres eljárásban megváltoztathatja a státuszt. Erre az eljárásra az apaság megdöntésére irányuló per határideje nem vonatkozik. Tekintettel arra, hogy egy teljes hatályú apai elismeréssel tölti be az ezt vállaló férfi az apai jogállást, ennek a szabályai erre az eljárásra is vonatkoznak.

Családjogi kérdése van? Vegye fel velem a kapcsolatot még ma!